İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı İstatistik Konseyinin çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 20 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İstatistik Konseyi Başkanını,

b) Çalışma grupları: Resmi İstatistik Programı (RİP) çalışma gruplarını,

c) Konsey: İstatistik Konseyini,

ç) Kurum: Türkiye İstatistik Kurumunu,

d) Kurum ve Kuruluşlar: Başbakanlık ve bakanlıklar ile bunların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarını, mahalli idareler ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlik ve şirketlerini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İstanbul

Menkul Kıymetler Borsası ve üniversiteler de dahil olmak üzere, tüzel kişiliği haiz enstitü, teşebbüs, teşekkül, birlik, döner sermaye, fon ve sair adlarla kurulmuş olan diğer kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını,

e) Program: Resmi İstatistik Programını,

f) Üye: İstatistik Konseyi üyesini,

ifade eder.

İKİNCİBÖLÜM

Konseyin Oluşumu ve Görevleri

Konseyin oluşumu

Madde 4- (1) Konsey; Bakanlık müsteşarları, Hazine Müsteşarı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Yükseköğretim Kurulunca farklı ana bilim dallarında görev yapanlar arasından seçilecek üç öğretim üyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı, Vergi Konseyi Başkanı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, istatistik alanında faaliyet gösteren ve en fazla öğretim elemanı üyeye sahip sivil toplum kuruluşunun başkanı, istatistiki sonuçlar içeren araştırma faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin üye olduğu en fazla üyeye sahip sivil toplum kuruluşunun başkanından oluşur.

(2)  Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı ve Başkan yardımcıları, Konseyin doğal üyesidir.

(3)  Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Konseyin de başkanıdır.

(4)  Konsey üyeleri, toplantılara katılamamaları halinde yerlerine Müsteşar Yardımcılarını/Başkan Yardımcılarını görevlendirirler.

(5) Konseyin görüşeceği konuların özelliklerinin gerektirmesi halinde, diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Kurum yetkilileri oy hakkı olmaksızın Konsey toplantılarına çağrılabilir.

Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin belirlenme usulü

Madde 5- (1) Konseyde temsil edilmek isteyen istatistik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, her yıl, Kasım ayının ilk günü itibarıyla gerekli nitelikteki üye sayılarını Kasım ayı içinde yazılı olarak Kuruma bildirirler. Kuruma müracaat eden kuruluşlar arasından en fazla üyeye sahip olan tespit edilir ve sonuçlar Aralık ayının ilk haftasında Kurum web sayfasında ilan edilir. Sonuçlara, ilandan itibaren yedi gün içinde itiraz edilmemesi halinde en çok üye şartını sağlayan sivil toplum kuruluşu başkanı üye olarak belirlenir. İtiraz durumunda, Kurum tarafından onbeş gün içinde yapılacak değerlendirmeden sonra itiraz kesin olarak karara bağlanarak, sonuç Kurumun web sayfasında yayınlanır. Yeni başvuru olmaması durumunda, önceki yıl tespit edilen kuruluş başkanının üyeliği devam eder.

Konseyin görev ve yetkileri

Madde 6- (1) Konsey, resmi istatistik ihtiyaçlarını tespit ederek değerlendirmek ve aşağıda belirtilen konularda görüşlerini bildirmek ve önerilerde bulunmakla görevlidir.

  1. Programda tanımlanan çalışmaların sorumlu kurum ve kuruluşlarının belirlenmesi,
  2. Programın hazırlanması,
  3. Programın uygulanması, önceki dönemlere ait raporların değerlendirilmesi,
  4. Resmi istatistik üretiminde karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi.

Başkanın görev ve yetkileri

Madde 7- (1) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Konsey toplantılarına başkanlık yapmak.

b) Konseyin toplanma tarihi ve yerini tespit etmek, gündem taslağını hazırlamak ve üyeleri toplantıya davet etmek.

c) Kuruma gönderilen rapor, tebliğ ve önerileri değerlendirerek Konsey gündemine almak.

ç) Çalışma komisyonlarının faaliyetlerini koordine etmek.

d) Konseyin faaliyetleri ile ilgili toplantı ve görüşmelerde Konseyi temsil etmek ve kamuoyunu bilgilendirmek.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Konseyin Çalışma Usul ve Esasları

Konseyin çalışma usul ve esasları

Madde 8- (1) Konsey, Başkanın çağrısı üzerine her yıl Mart ayında olağan olarak toplanır. Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar yapılabilir.

(2) Olağan ve olağanüstü toplantıya davet, toplantı gününden en az bir ay önce üyelere yazılı olarak gündem taslağı ile birlikte gönderilir.

(3) Konsey, salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını katılanların salt çoğunluğu ile alır. Alınan kararlar toplantı tutanağı ile tespit edilir ve tutanak toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara katılmayan üyeler gerekçelerini tutanakta belirtirler.

(4) Konsey, gerekli görülen alanlarda konunun uzmanlarından oluşan çalışma komisyonları kurabilir.

(5) Çalışma komisyonları, görevlerinin sonunda hazırlayacakları raporları Konseyde değerlendirilmek üzere Başkana sunarlar.

Gündem

Madde 9- (1) Konsey toplantısının gündem taslağı Başkan tarafından hazırlanır ve toplantı başlangıcında Konsey tarafından kesinleştirilir.

Sekretarya

Madde 10- (1) Konseyin sekretarya hizmetleri Kurum Başkanlığı tarafından yürütülür..

Sekretaryanın görevleri

Madde 11- (1) Sekretaryanın görevleri şunlardır:

a) Program taslağını hazırlamak.

b) Program çalışmalarının değerlendirildiği yıllık izleme raporlarını hazırlamak.

c) Konseyin çalışmalarına esas olacak ön hazırlıkları yapmak.

ç) Konseyin toplantı tarihlerini, yerini ve gündemini Konsey üyelerine bildirmek ve ilgili kurumlar ile iletişim sağlamak.

d) Konsey ve çalışma komisyonları toplantılarının organizasyonunda gerekli koordinasyonu sağlamak ve mekansal düzenlemeleri yapmak.

e) Konsey ve çalışma komisyonlarının gündemlerini takip etmek, Konseyin raportörlük, tutanak, dosyalama, evrak giriş ve çıkış işlemleri ile arşiv faaliyetlerini yürütmek, alınan kararları ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek.

f) Konsey ve çalışma komisyonlarının çalışmalarıyla ilgili diğer işleri yapmak.

Kararların duyurulması

Madde 12- (1) Konseyde alınan kararlar, Kurum tarafından toplantıyı takip eden otuz gün içinde üyelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Gizlilik ilkesi

Madde 13- (1) Üyeler, Konseydeki faaliyetleri dolayısıyla edindikleri tüm gizli bilgiler hakkında 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunundaki gizlilik hükümlerine uymakla yükümlüdür.

Mali hükümler

Madde 14- (1) Konseyin çalışmaları için yapılacak giderler, Kurum bütçesine konacak ödeneklerden karşılanır.

Yürürlük

Madde 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.