RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI'NA DAHİL OLMA KRİTERLERİ

Resmi İstatistik Programı'na dahil olacak konular aşağıdaki tabloda belirtilen ilkelere karşılık gelen kriterlere uygun olmalıdır. 

 

İlke

Kriter

Kurumsal Çevre

Kaynakların Yeterliliği

Kurumun mevcut idari kayıtlarından istatistik üretimini sağlamaya yönelik yasal düzenlemeye sahip olması, istatistik üreten birimin yazılı görevinin tanımlanmış olması.

Kaynakların Yeterliliği

Resmi istatistik üretim süreçlerinden sorumlu birim mevcudiyeti.

Kaynakların Yeterliliği

Resmi istatistik üretiminde kullanılan kaynakların (insan kaynakları, mali kaynaklar ve bilişim altyapısının miktar ve nitelik bakımından Türkiye İstatistik Sistemi'nin ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlilikte olması.

Kaynakların Yeterliliği

Maliyet etkinliğini sağlamak için halihazırda mevcut istatistiklerle mükerrerlik teşkil etmemesi.

İstatistiksel Gizlilik

Resmi istatistik üretiminde kişisel bilgilerin alınması ve bu bilgilerin 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu kapsamında toplanması durumunda,  istatistiki verilerin istatistik gizliliğe tabi olduğuna ilişkin belgenin istatistik üretim sürecinde görev alanlarca tebellüğ edilmiş olması. Türkiye İstatistik Kanunu kapsamında toplanmaması durumunda ise  Kurumların veri üretiminde kendi mevzuatlarına tabi olması.

İstatistiksel Süreçler

Uygun İstatistiksel İşlemler

İstatistiğin idarenin görevini yaparken tuttuğu veri/kayıtlardan üretilmesi ve idari kayıtlardan istatistik üretme potansiyelinin geliştirilmesi.

Güvenilir Metodoloji

İstatistiğin ulusal ve/veya uluslararası karşılaştırılabilir bir başlığa/alt başlığa tekabül etmesi.

Güvenilir Metodoloji

İstatistik üretiminde görev alan personelin niteliksel yeterliliğinin eğitimlerle artırılmış olması, istatistikçi istihdam edilmesi.

İstatistiksel Veri

Uygunluk

İstatistiğin ulusal düzeyde en az 2 kurum/kuruluşun bilgi ihtiyacını karşılaması.

Tarafsızlık ve Nesnellik/ Erişilebilirlik ve Açıklık

İstatistiğin metaverisinin standart bir yapıda kamuoyuna sunulması ve erişilebilir olması.

Tutarlılık ve Karşılaştırılabilirlik

Üretilen istatistiğin periyodu farklı da olsa bir zaman serisi oluşturacak istatistiksel altyapı ile planlama yapılması.