RESMİ İSTATİSTİKLERDE VERİ KALİTE KONTROLÜ

Resmi istatistik üretiminde görev alan kurum ve kuruluşlar, Programda belirtilen sınıflama ve kalite standartlarına uygun veri üretimi için her türlü tedbiri almak ve veri toplamadan yayın aşamasına kadar her düzeyde gerekli kalite denetimini yapmakla yükümlüdürler. Resmi istatistik üretiminde bu standartlara uyulup uyulmadığının kontrolü, Veri Kalite Kontrol Kurulu tarafından yapılır. Kurum ve kuruluşlar, bu kapsamda Kurul veya Kurul tarafından ilgili yönetmelik çerçevesinde oluşturulan çalışma gruplarının her türlü talebini belirlenen zamanda karşılamakla yükümlüdürler.

Resmi İstatistik Kalite Belgesi ve Logosu: Program kapsamında üretilen ve yayımlanan resmi istatistikler için; Resmi İstatistiklerde Kalite Değerlendirmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönergesinde yer alan ulusal kalite ilke ve standartları dikkate alınarak kalite değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Çalışma neticesinde kalite ilkeleri ile uyumlu olan resmi istatistikler için Resmi İstatistik Kalite Belgesi verilmekte ve bu istatistikler yayımlanırken Resmi İstatistik Kalite Logosu kullanılmaktadır.

Kalite değerlendirme çalışmaları çerçevesinde kalite iyileştirme eylem planı hazırlanan resmi istatistiklere yönelik belirlenen eylemler RİP Yıllık İzleme Raporu ile izlemeye tabi tutulur.