TARIMSAL İŞLETME KAYIT SİSTEMİ

O

1.1.2.Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi

            1. Kapsam

Tarımsal İşletme Kayıtları; Türkiye’nin tamamını kapsayacak şekilde il, ilçe ve köy bazında tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerin/işletmelerin özlük bilgilerini, faaliyetleri sırasında kullandıkları varlıkları (arazi, hayvan, girdi vs.), bitkisel ürün desenini, kullandığı makine ve teçhizat ile diğer bilgilerini içermektedir.

Tarımsal İşletme Kapsamı; yasal durumu ne olursa olsun, sahip olduğu, ortakçılık, yarıcılık ya da kiralama şeklinde işlediği arazinin büyüklüğüne bakılmaksızın kendi adına bitkisel üretim yapan ya da küçükbaş veya büyükbaş hayvan besleyen veya hem bitkisel üretim hem hayvancılık yapan tek yönetim altındaki ekonomik birimdir.

Tarımsal işletmelere ait çerçeve elde edilmesi için Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi ile;

    • Ülkemizde tarımsal faaliyetle uğraşan işletmelerin tamamına ait güncel bir çerçeve elde edilmesi ve bu yönde ulusal düzeyde kayıt sisteminin oluşturulup sürdürülebilirliğinin sağlanması,
    • Tarımsal işletmelerin arazi, hayvancılık, makine-ekipman ve bitkisel üretim bilgilerinin kayıt altına alınması, kayıtların tamlığı ve güncelliğinin sağlanması,
    • Tarımsal işletmelerin T.C. kimlik veya vergi numaralarının, adreslerinin, ikametgah adreslerinin, telefon ve diğer işletme bilgilerinin kayıt altına alınması,

amaçlanmaktadır.

            2. Mevcut Durum

Avrupa Birliği üyeliği müzakere sürecinde yer alan, “Tarım ve Kırsal Kalkınma” başlıklı 11. Faslın açılış kriteri ile “İstatistik” başlıklı 18. Faslın kapanış kriterinin gerekliliklerini yerine getirme yükümlülüğü çerçevesinde; herhangi bir desteğe bağlı olsun veya olmasın, tarımsal işletmelerin arazi, hayvancılık, makina-ekipman ve bitkisel üretim bilgilerinin kayıt altına alınması, kayıtların sağlıklı ve güncelliğinin sağlanması gerekmektir. Ancak, ülke genelini kapsayan TİKAS olmadığından; idari kayıtlar kullanılarak (ilgili kurumların kendi amaçlarına uygun tuttukları kayıtlar) tarımsal işletme çerçevesi oluşturulmaktadır.

Tarımsal işletmelerin (hanehalkı ve kurumsal) adres, kimlik bilgileri, işletme büyüklük ve işletme tipi ile tarımsal üretime ait diğer ilgili özelliklerin yer aldığı bir veri tabanıdır. Tarımsal işletme kayıtları; TOB ve tarımsal işletmelerin bağlı olduğu birlik, kooperatif ile diğer ilgili kurumlardan alınan bilgilerin AKS ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) kayıtları kullanılarak yapılan güncellemelere göre oluşturulmaktadır.

Bu kapsamda TÜİK tarafından idari kayıtlarından faydalanılması planlanan kurumlar; TOB, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Tarım Kredisi veren Bankalar, Kooperatif ve Birlikler, Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi, SGK, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumudur (TKDK).

            3. Yapılacak Yeni Çalışmalar

Ulusal düzeyde yapılacak olan ve ülke genelinin tamamını kapsayan TİKAS oluşturulması halinde yapılacak protokoller ile düzenli olarak TÜİK’e veri akışı sağlanabilecektir.